Opzeggen als lid

Het verenigingsjaar van TC Rijnmond en het lidmaatschapsjaar van de NTFU met verzekering loopt van:
1 januari tot 1 januari daaropvolgend.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor verenigingen vanaf 2012 wordt het lidmaatschap van TC Rijnmond ieder jaar stilzwijgend verlengd. Eind november ontvangen de leden een factuur om de contributie voor het volgende jaar te voldoen. De contributieverplichting geldt voor een geheel kalenderjaar.

Opzegging van het lidmaatschap van TC Rijnmond is mogelijk:
– tot vier weken voor het einde van het verenigingsjaar, dus uiterlijk begin december.
– per e-mail aan info@tcrijnmond.nl, of per brief of mondeling aan één van de bestuursleden.
– de contactgegevens van de bestuursleden staan vermeld op de website van TC Rijnmond.

Opzegging van lidmaatschap en verzekering NTFU
is niet nodig, want:
– bij opzegging bij TC Rijnmond verzorgt de administratie van TC Rijnmond je opzegging bij de NTFU.
– het lidmaatschap met verzekering van de NTFU loopt door tot 1 januari volgend op de opzegging.